Sözlü Anlatım Türleri Test-2

1.I. Konuşmacılar ciddi ve ağırbaşlı bir üslupla konuşurlar.
II.Dinleyiciler konuşmacılara soru yöneltip kendi düşüncelerini de söyleyebilir.
III.Diğer tartışma türlerine göre bilimsel değeri fazladır.
IV.Konuşmacılar, fikirlerini bir sohbet havası içinde dile getirir.
Numaralanmış cümlelerin hangisi aşağıdaki şıklarda belirtilenlerle eşleştirildiğinde dışta kalır?
A)Panel           B)Sempozyum                C)Açık oturum
D)Forum        E)Konferans

2. Aşağıdakilerden hangisi panel için söylenemez?
A) Panelde başkan konuşmacılara sorular yöneltebilir.
B) Konuşmacı sayısı üç ile altı arasında değişir.
C) Herkesi ilgilendiren sosyal konular konuşulur.
D) Her konuşmacı kendi uzmanlık alanıyla ilgili konuşur.
E) Açık oturuma göre daha ciddi bir ortamda gerçekleşir.

3. Tartışmayı yöneten başkanın görevlerinden hangisi aşağıdakilerden biri değildir?
A)Konuşmacıların konu dışına çıkmasını engellemek
B)Konuşmacılara ara ara sorular yöneltmek
C)Yer yer özetleme yaparak konuyu toparlamak
D)Kurallara uymayan konuşmacıları uyarmak
E)Düşüncelerin rahatça söyleneceği bir ortam hazırlamak

4. Mülakat yapacak kişi bazı kurallara dikkat etmek gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A)Mülakat yapacağı kişi ile ön görüşme yapmak
B)Mülakat yapacağı kişinin alanında uzman olmak
C)Konu hakkında önceden sorular hazırlamak
D)Belirlenen görüşme zamanına uymak
E)Mülakat yapacağı kişi hakkında bilgi sahibi olmak

5.Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?
A)Nutuk
B)Mülakat
C)Eleştiri
D)Tartışma
E)Sunum

6. Bir topluluğun önünde belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için söylenen etkili ve inandırıcı konuşmalara ………………… denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Söylev
B)Röportaj
C)Söyleşi
D)Tartışma
E)Konferans

7. Bu tartışma türü genellikle sınıflarda gerçekleştirilir. Amaç öğrencilerin araştırma ve kendilerini ifade etme kabiliyetlerinin geliştirilmesidir. Bir jüri önünde gerçekleştirilir. Her grubun bir sözcüsü vardır.
Yukarıda belirtilen tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Panel
B)Açık oturum
C)Sempozyum
D)Münakaşa
E)Münazara

8.  Tek kişiyle yapılan sözlü anlatım türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Forum-münazara
B)Panel-açık oturum
C)Sunum-sempozyum
D)Münazara-panel
E)Konferans-nutuk

9. Sempozyumun özellikleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?
A)Konuşmacı sayısı 3-6 kişi arasında değişir.
B) Diğer tartışma türlerine göre daha uzun sürebilir.
C)Konuşulanlar bastırılıp kamuoyu ile paylaşılır.
D)Dinleyicilere söz hakkı verilmez.
E)Konuşmacıların temel amacı karşı tarafı ikna etmektir.

10. Sözlü anlatım türlerindendir. Gazeteciliğin gelişmesiyle ortaya çıkan bir türdür. Öğreticidir. Bir olay, bir durum; yerinde gezip görülerek, olayla ya da durumla ilgili değişik kişilerle konuşularak, soruşturularak yazılır. Hem gezi yazılarının hem makalenin özelliklerini taşır.
Yukarıdaki parça hakkında bilgi verilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sohbet
B)Eleştiri
C)Söylev
D)Mülakat
E)Röportaj

11. Aşağıdakilerden hangisi bir sunumda yapılması gerekenler içinde yer almaz?
A) Anlatılanlar görsel malzemeyle uyumludur.
B) Slaytlarda çokça bilgi yer alması
C) Gerekli yerlerde özetleme ve geri beslemeler yapılması
D) Konuşmacının bilgi tekrarına düşmemesi
E) Ses tonuna, kelime vurgusuna ve vücut hareketlerine dikkat edilmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türleri içinde değerlendirilemez?
A)Sohbet
B)Mülakat
C)Bilgi şöleni
D)Konferans
E) Açık oturum

13. Aşağıdaki cümlelerde belirtilen yargılar doğru-yanlış olma durumlarına göre değerlendirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlış belirtilmiştir?
A)Röportajı yapan kişi kendi fikirlerini de yazısına katabilir. (Doğru)
B) Mülakat yapan kişi, görüşme yaptığı insanın alanında uzman olmalıdır. (Doğru)
C) Sunumda, görsel malzemeler kullanılması anlamayı kolaylaştımaz. (Yanlış)
D) Panelde katılımcı sayısı 3-6 kişi arasında değişir. (Doğru)
E) Sempozyum birkaç oturumdan oluşabilir. (Doğru)

14. Aşağıdakilerden hangisi bir tartışmaya katılan tartışmacıların yapmaması gerekenlerden biri değildir?
A) Konuşmacılar belirlenen konu dışına çıkmamalıdır.
B) Tartışılan kişiler ön yargıdan uzak olmalıdır.
C) Konuşmacıların konuşmaları sürükleyici olmamalıdır.
D) Konuşmacılar birbirlerine nazik, hoşgörülü, sabırlı ve sakin davranmalıdır.
E) Bir gerçeği ortaya çıkarma amacını gütmelidir.

15. Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere divan edebiyatında ne ad verilir?
A) Tezkire
B) Münşeat
C) Hamse
D) Velayetname
E) Siyer

16. Aşağıdakilerden hangisi olay eksenli yazı türlerinden biri değildir?
A)Hikaye
B)Roman
C)Destan
D)Sohbet
E)Tiyatro

17. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünde bir eserdir?
A)Namık Kemal, Vatan yahut Silistre
B)Halit Ziya Uşakıgil, Aşk-ı Memnu
C)Ziya Paşa, Defter-i Âmal
D)Tevfik Fikret, Şermin
E)Nurullah Ataç, Günce

18. ……….. insanoğlunun ilk yazınsal eserleri olup, inanın kendisi dışındaki varlıkları veya kendi dışında var olduğuna inandığı her şeyi anlama, açıklama isteğinden ortaya çıkmıştır. Bu açıklama, bir bilgiye veya belgeye değil, hayal gücüne dayanır. ……….. ise toplumsal hayatta derin iz bırakan göç, kıtlık, salgın, doğal afet, savaş gibi yaşanmış olaylardan beslenir, onların etkisiyle oluşur.
Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A)Efsane-Destan
B)Destan-Masal
C)Roman-Tiyatro
D)Tiyatro-Masal
E)Efsane-Masal

19. Yazarken yanımda muhakkak bir şişe su bulundururum, çünkü açlığa dayanabilirim; ama susuzluğa asla. Yıllardır her gün yazıyorum. Önce dolabın kapağını açıp kara kaplı sarı yapraklı defterimi çıkarıyorum. Her sayfaya o günün tarihini atıyorum. Başımdan geçen önemli, önemsiz her şeyi yazıyorum.
Yukarıdaki sözleri söyleyen kişinin yazılarının türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Hatıra
B)Günce
C)Öykü
D)Biyografi
E)Mülakat

20. Sohbet türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Sohbetlerde daha çok okurların ilgisini çeken günlük olaylar konu edilmelidir.
B)Okuyucuya verilmek istenen bilgi ve düşünceler, kısa yoldan, derli toplu verilmelidir.
C) Anlatım, herkesin anlayabileceği özellikte ve konuşma diline yakın olmalıdır.
D) Ele alınan konuda okuyucu, mutlaka ikna edilmelidir.
E) Yeri geldikçe konu ile ilgili fıkra, halk deyimi, atasözlerinden faydalanılabilir.

 

CEVAPLAR:

1.E, 2.E, 3.B, 4.B, 5.C, 6.A, 7.E, 8.E, 9.E, 10.E, 11.B, 12.A, 13.B, 14.C, 15.A, 16.D, 17.E, 18.A, 19.B, 20.D

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/sozlu-anlatim-turleri-test-2/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Araç çubuğuna atla