SERVETİ FÜNÛN EDEBİYATI

SERVETİ FÜNÛN EDEBİYATI

Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci arasında bir süredir devam eden eski – yeni edebiyat tartışmaları “abes” ve muktebes” kelimeleri ile yeni bir boyut kazanır. Yazılışta farklı s harfi olan bu kelimeler divan edebiyatında kafiye kabul edilmezdi. Recaizade Mahmut Ekrem bu iki kelimeyi kafiye kabul ederek kulak için kafiye görüşünü benimsemiştir. Muallim Naci ise Göz için kafiye” anlayışını savunmuş ve bu iki kelimeyi kâfi kabul etmemiştir. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/serveti-funun-edebiyati/

ATABETÜ’L-HAKAYIK

ATABETÜ'L-HAKAYIK

12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından aruz ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmıştır. Atabetü'l Hakayık (Gerçeklerin Eşiği) , Edip Ahmet Yükneki'nin, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a hediye ettiği, hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli ahlakî öğütlerde

bulunmuş, İslamî düşünce ve görüşlere yol gösterici olmuştur. 'Hibetü'l-Hakayık', veya 'Aybetü'l-Akayık' olarak da isimlendirilir. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/atabetul-hakayik/

DİVAN-I HİKMET

DİVAN-I HİKMET

12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılmış dini, tasavvufi ve öğretici bir eserdir. Dörtlüklerin her birine "hikmet" adı verilmiş ve bu hikmetler Orta Asya ve Anadolu'da yayılarak halkı derinden etkilemiştir. Yesevilik tarikatının da kurucusu olan Ahmet Yesevi daha  sonra Anadolu'da kurulan pek çok tarikata

kaynak olmuştur. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/divan-i-hikmet/

KUTADGU BİLİG

KUTADGU BİLİG

Kutadgu Bilig, Türk dilinin en temel eserlerinden ve Türk dili araştırmalarının en mühim kaynaklarındandır. İslâmî  Türk edebiyatının adı bilinen ilk şair ve düşünürü Balasagun'lu Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınmıştır. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/kutadgu-bilig/

DİVAN-I LUGAT-İT TÜRK

DİVAN-I LUGAT-İT TÜRK

Eserin adı, "Türk Dili'nin toplu(genel) Sözlüğü" anlamına gelir. Adından da anlaşılacağı gibi,  eser bir sözlüktür; Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Bundan dolayı, Türkçenin Arapça karşısında savunulduğu bir eser olarak değerlendirilir. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/divan-i-lugat-it-turk/

DİNİ TASAVVUFİ HALK ŞİİRİ

DİNİ TASAVVUFİ HALK ŞİİRİ

Dini- Tasavvufi Halk şiiri, 13. yüzyılda Babai isyan­ları, Moğol istilası, haçlı seferleri, inanç ve kültür farklılıkları sosyal ve siyasi huzursuzluklarla dolu Anadolu’da oluşmuştur. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/dini-tasavvufi-halk-siiri/

TEVFİK FİKRET

TEVFİK FİKRET (1867 – 1915)

Servetifünûn Edebiyatının kurucusu, şiir alanındaki en büyük temsilcisidir.

•Sanat yaşamı iki döneme ayrılır:

•a. Servetifünûn Dönemi (1885-1901): Bu dönemi Servetifünun’daki çalışmaları oluşturur. Servetifünun anlayışına bağlı şiirlerinde işlediği konular, özellikle aşk, doğa ve günlük yaşamda karşılaşılan bazı küçük olaylardır. Bu dönemde “sanat için sanat” anlayışını benimsemiştir.

•b. Servetifünûn’dan Sonra (1901-1915):  Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra yazdığı şiirlerde toplumsal konulara yönelmiştir. “Hürriyet” ve “vatan” bu şiirlerinin başlıca temalarıdır. Bilim, fen, teknik, insanlık gibi konuları da işlemiştir. “Toplum için sanat” anlayışını benimsemiştir, ilk dönem şiirlerindeki bireysel acıma, bu dönemde toplumsal başkaldırıya dönüşür.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/tevfik-fikret/

SİS

Sarmış ufuklarını senin gene inatçı bir duman,

beyaz bir karanlık ki, gittikçe artan

ağırlığının altında herşey silinmiş gibi,

bütün tablolar tozlu bir yoğunlukla örtülü;

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/sis/

Ağustos Böceği ile Karınca

Ağustos Böceği ile Karınca

  

Karıncayı tanırsınız

Minimini bir hayvandır

Fakat gayet çalışkandır

Gayet tutumludur, yalnız

Pek hodgamdır, bu bir kusur:

Hodgam olan zalim olur.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/agustos-bocegi-ile-karinca/

Balıkçılar

            Balıkçılar

– Bugün açız yine evlatlarım, diyordu peder,

Bugün açız yine; lakin yarın, Ümid ederim,

Sular biraz daha sakinleşir… Ne çare, kader!

 

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/balikcilar/

Araç çubuğuna atla