10 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDAT KONULARI

1. ÜNİTE:

Dede Korkut Hikâyeleri

Mesnevi

Halk Hikâyesi

Tanzimat Dönemi’nde Hikâye

Millî Edebiyat Dönemi’nde Hikâye

Dil Bilgisi

Fiiller

Fiilimsiler

Anlamlarına Göre Fiiller

Fiil Çekimi

Fiillerde Anlam-Zaman Kayması

Ek Fiil

Yapılarına Göre Fiiller

Fiilde Çatı

Zarf

2.ÜNİTE: (ŞİİR)

ŞİİR

İslamiyet Öncesi Türk Şiiri

Geçiş Dönemi (XI-XII. Yüzyıl) Türk Şiiri

Anonim Halk Şiiri

Mâni Türleri

Âşık Tarzı Halk Şiiri

Âşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri

Âşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Türleri

Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri

Tasavvuf Geleneği ve Tasavvufun Temel Kavramları

Dinî-Tasavvufi Türk Şiiri Nazım Türleri

Divan Şiiri

Divan Şiiri Nazım Biçimleri

Divan Şiiri Nazım Türleri

Edebî Sanatlar

Divan Şiirinin Aşk Anlayışı ve Mazmunları

Dil Bilgisi

Kelime Türleri

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

3. DESTAN / EFSANE

Dünya Edebiyatında Destan

Efsane

Türk Edebiyatında Destan

İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Destanları

İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Türk Destanları

4. ÜNİTE: DİLEKÇE / TUTANAK

Dilekçe

Dilekçeyi Oluşturan Unsurlar

Tutanak

Tutanağı Oluşturan Unsurlar

5. ÜNİTE: ROMAN

Dünya Edebiyatında Roman

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman

Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi’nde Roman

Realizm (Gerçekçilik)

Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman

Dil Bilgisi

Cümlenin Yardımcı Öğeleri

6. ÜNİTE: (TİYATRO)

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Geleneksel Tiyatronun Modern Tiyatrodan Farkları

Tanzimat Dönemi’nde Tiyatro

Millî Edebiyat Dönemi’nde Tiyatro

Dil Bilgisi

Cümle Türleri

Yükleminin Türüne Göre Cümleler

Ögelerinin Dizilişine Göre Cümleler

Yapılarına Göre Cümleler

Anlamlarına Göre Cümleler

7. ÜNİTE: (ANI)

Anı

Dil Bilgisi

Anlatım Bozuklukları

Anlamsal Bozukluklar

8. ÜNİTE: (HABER METİNLERİ)

Gazete Haberleri

Genel Ağ Haber Metinleri

Dil Bilgisi

Anlatım Bozuklukları

Yapısal Bozukluklar

9. ÜNİTE: (REKLAM)

Reklam

10. ÜNİTE: (DENEME)

Deneme